31 ก.ค. 2021 เวลา 11:13
จตุตถฌาน แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
ฌาน ซีรีย์
สติปัฏฐาน ซีรีย์
ปฏิจจสมุปบาท ซี่รีย์
มรรคมีองค์8 ซีรี่ย์
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่153 เป็นต้นไป ไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14
อนุปทสูตร ข้อที่158 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา