ตติยฌาน แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
ฌาน ซีรี่ย์
สติปัฏฐาน4 ซีรี่
ปฏิจจสมุปบาท ซีรี่ย์
มรรคมีองค์8 ซีรี่ย์
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่157 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14
  • 15

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา