30 ส.ค. 2021 เวลา 12:15
ขณะหรือไม่ใช่ขณะในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
พระไตรปิฎก อรหันตสาวก แสดงธรรมในพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งสิ้น แบบเข้าใจง่าย ✔
การสวดมนต์ การขับบทมนต์ ไม่มีผลใดๆ ✔
การเดินจงกรม คืออะไร? ละเอียดโดยย่อ✔
ผลเสียหากยึดว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรม แบบเข้าใจง่าย ✔
อ้างอิง 👇
อักขณสูตร ข้อที่119 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 23
โฆษณา