มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความยากในการเข้าใจ เนื้อความแห่งธรรม ในพระไตรปิฎก 2 ประการ
PODCAST 👇
ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔
สมถะ วิปัสสนา ละเอียด โดยย่อ ✔
ที่มา สัมมาสมาธิ แบบเข้าใจง่าย ✔
อจินไตย ๔ แบบเข้าใจง่าย ✔
อ้างอิง 👇
โพธิราชกุมารสูตร ข้อที่ 509 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 13
เกวัฏฏสูตร ข้อที่ 341 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 9
    A WAY OF LIFE
    สาธุในธรรมค่ะ พี่ตุ้ย 🙏 ยินดีในธรรมพระพุทธองค์ท่านค่ะ 🌤🌈🌿💞🎐