มีบัญชีอยู่แล้ว?
กำเนิดพระไตรปิฎก พร้อมเหตุปัจจัย และเหตุผล
PODCASTแนะนำ 👇
ความยากในการเข้าใจ เนื้อความแห่งธรรม ในพระไตรปิฎก 2 ประการ
สมถะ วิปัสสนา ละเอียด โดยย่อ ✔
 
ที่มา สัมมาสมาธิ แบบเข้าใจง่าย ✔
 
อจินไตย ๔ แบบเข้าใจง่าย ✔
 
อ้างอิง
มหาปรินิพพานสูตร ข้อที่67เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 10
    A WAY OF LIFE
    สาธุในธรรมค่ะ พี่ตุ้ย 🙏🌤🌈🌿💞