อ้างอิง 👇
มหาจัตตารีสกสูตร ข้อที่ 252 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14
PODCAST 👇
 
ปฏิจจสมุปบาท✔
 
สติปัฏฐาน4✔
 
ฌาน1-4✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
อริยสัจ4✔
แนวทางสู่โสดาบัน✔
พระโสดาบัน✔
สาระน่ารู้✔
17 ถูกใจ
26 แชร์
7.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 17

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา