ความเป็นมนุษย์
  • 44
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 15
    สมาชิก
หลักความเป็นมนุษย์จะมุ่งเน้นความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผลมิใช่การมุ่งชั้นเชิงในการเจรจาเพื่อผลในการได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง