ความคิดเห็นบนชุมชน
ความเป็นมนุษย์
  • 57
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 31
    สมาชิก
หลักความเป็นมนุษย์จะมุ่งเน้นความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผลมิใช่การมุ่งชั้นเชิงในการเจรจาเพื่อผลในการได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง