จรัญ ปิ่นนพเกล้า

  • โหร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถิติ-คอมพิวเตอร์