Bank of Thailand

bankofthailand
 • เศรษฐศาสตร์
 • การลงทุน
 • เทคโนโลยี
 • 32
 • 231
  โพสต์
 • 8.6K
  ผู้ติดตาม
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย / แบงก์ชาติ ธนาคารกลางของประเทศไทย เพื่อดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย"
 • สร้างเพจเมื่อ 6 ก.ย. 2021