INVENTLY ประวัติศาสตร์ของสิ่งประดิษฐ์

 • ประวัติศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 17
  โพสต์
 • 27
  ผู้ติดตาม
 • สะกดรอยสิ่งประดิษฐ์ในประวัติศาสตร์ คลี่คลายหลักการทำงาน และเรื่องราวของนักประดิษฐ์ ทั้งผู้ที่เปลี่ยนและไม่เปลี่ยนแปลงโลก รวมทั้งแง่มุมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมที่ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาได้
 • สร้างเพจเมื่อ 23 มี.ค. 2023