พอดคาสต์เกี่ยวข้องกัน 👇
ผลเสียหากยึดว่าการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติธรรม แบบเข้าใจง่าย ✔
รายละเอียดเพิ่มเติมในธรรมส่วนอื่นๆ สามารถรับฟังได้ที่นี้
PODCAST 👇
ปฏิจจสมุปบาท✔
 
สติปัฏฐาน4✔
 
ฌาน1-4✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
อริยสัจ4✔
แนวทางสู่โสดาบัน✔
พระโสดาบัน✔
สาระน่ารู้
อ้างอิง
อินทริยภาวนาสูตร ข้อ853 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่10
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา