นักเรียนเงิน (Money Learner)

moneylearner
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การศึกษา
"การเงินมั่งคั่ง" + "ชีวิตมั่นคง" ต้องเรียนรู้เงินและเข้าใจตนเอง พูดคุย/ติดต่องาน moneylearner.thailand@gmail.com