อริยมรรคมีองค์8 กับ สัมมาทิฏฐิเบื้องต้น และ สัมมาทิฏฐิเฉพาะ โดย Tui Space
PODCAST 👇
ปฏิจจสมุปบาท✔
 
สติปัฏฐาน4✔
 
ฌาน1-4✔
 
อริยมรรคมีองค์ 8✔
อริยสัจ4✔
แนวทางสู่โสดาบัน✔
พระโสดาบัน✔
อ้างอิง 👇
สัมมาทิฏฐิสูตร ข้อ110 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่12
มหาจัตตารีสกสูตร ข้อ252 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา