ออกกำลังกาย
  • 452
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 59
    สมาชิก
การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมทางกายใด ๆ ก็ได้ที่เสริมหรือคงสภาพสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงและสุขภาพทั่วไปของร่างกาย